10/02/2017

Zaloga Wagnera - 1990- 2016

I oto rodzi się dalszy ciąg listy Załogi Wagnera, tych wszystkich, którzy ratując od zapomnienia Władka i jego Zjawy zapoczątkowali serię niezwykłej aktywności polskich żeglarzy w kraju i na emigracji, wyrażającą się takimi wydarzeniami jak:
1) Organizacja Roku Władysława Wagnera 2012 w kraju i wśród żeglarzy polonijnych.
2) Organizacja Zlotów Wagner Sailing Rally 2012 i 2015 na Trellis Bay,
3) Publicystyka Wagnerowska
4) Powstanie wielu drużyn harcerskich im.Wladsyława Wagnera;
5) Nazwanie wielu jachtów imieniem W.Wagnera lub Kpt.Wagnera;
6) Organizacja wielu wystaw poświeconych Wagnerowi w Kraju, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych...
i wielu innych.

Bez wymienionych poniżej załogantów to wszystko nie mogłoby sie wydarzyć.
Andrzej Piotrowski - jego zapał i determinacja przyczyniły się w 2012 roku do organizacji pierwszego Zlotu w cyklu „Wagner Sailing Rally”. Jest on autorem wielu artykułów prasowych i internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych na temat Rejsu i dalszych losów Władysława Wagnera. Niektóre z nich zamieszczamy na stronie Towarzystwa im. Władysława Wagnera (www.wagnesailingsociety.com). Dziękujemy, Andrzej!)


Zanim Władysław Wagner odszedł na Wieczną Wachtę (zmarł 15 wrzesnia 1992 roku) pojawili się przy nim polscy zeglarze. Ufundowany przez nich Dzwon wzruszonemu Władysławowi wręczył w sierpniu 1992 roku właśnie kpt. Andrzej Piotrowski (pierwszy z lewej).

Anna Rybczyńska, (1952 – 2006), w dziele popularyzacji postaci kpt.Władsława Wagnera miała ogromne zasługi. 

To ona wydała pierwszą w języku polskim książkę prezentującą cały Wokółziemski Rejs Władysława Wagnera : „Pod żaglami dokoła świata”. Była niestrudzona w poszukiwaniu śladów Jego wędrówki, z Wagnerem i Davidem Walshem przez wiele lat utrzymywała kontakt listowny. David umierając przekazał jej swoje pamietniki.

Jerzy Knabe 
PYC Londyn, Komandor Zlotu Wagner Sailing Rally 2012. Autor pierwszej pełnej internetowej popularyzacji Władysława Wagnera forum: WWw2012. Współorganizator Roku Władysława Wagnera 2012, w tym uroczystości w Gdyni 8 lipca 2012 roku (80 Rocznica wyruszenia Wagnera w Wokółziemski Rejs) oraz uroczystości Symbolicznego Zakończenia Rejsu Wagnera w Great Yarmouth w dniu 5 września 2012 roku.

Andrzej Radomiński 
- Warszawa, Bractwo Wybrzeża, organizator wydarzeń i uroczystości związanych z Rokiem Władysława Wagnera 2012, w tym uroczystego powitania Zjawy IV w Gdyni w dniu 15 września 2012 roku - Daty Symbolicznego Zakończenia Wokółziemskiego Rejsu Władysława Wagnera. Wydawnictwami i audycjami radiowymi przyczynił się do spopularyzowania W.Wagnera w Polsce. 
Fotografia wykonana podczas Mszy Św. w intencji Wladysława Wagnera odprawionej w Kościele Ludzi Morza w Gdyni, w dniu 8 lipca 2012 roku, w 80-tą Rocznicę rozpoczecia Wokółziemskiego Rejsu.

Tomasz Maracewicz 
- Komendant Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, organizator uroczystości 8 lipca 2012 roku upamietniającej miejsce i dzień (80 rocznica), w którym harcerz Władysław Wagner wyruszył w swój Wielki Rejs. Podczas komendantury w CWM Tomasza Maracewicza, harcerski jacht Zjawa IV odbył rejs „Podług Słońca i Gwiazd” (tak brzmi tytuł pierwszej książki Wladysława Wagnera) odwiedzając 18 bałtyckich portów popularyzując rejs Władysława Wagnera.

Olimpia Dębska - Gdynia, wnuczka Jana Wagnera, brata Władysława, autorka muralu na hangarze Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni przedstawiajacego W. Wagnera oraz jego Zjawy, uczestniczka Zlotu WSR 2015.

Autorka, Olimpia Debska z babcią, żoną Jana Wagnera na tle muralu w Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni
Piotr Cichy 
Gdynia, kapitan jachtu „Zjawa IV” w rejsie bałtyckim „Podług Słońca i Gwiazd” z Gdyni do Great Yarmouth oraz w Symbolicznym Zakończeniu Wokółziemskiego Rejsu Władysława Wagnera z Great Yarmouth do Gdyni.

Kamil Wojciechowski 
Warszawa. Komendant 22 Warszawskiego Szczepu Harcerskiego ZHR „Watra”, współorganizator Symbolicznego Zakończenia Wokółziemskiego Rejsu Władysława Wagnera na Zjawie IV z Great Yarmouth do Gdyni.
Wiktor Wieczorek (z lewej)
Warszawa, 22. Warszawski Szczep Harcerski ZHR „Watra”, uczestnik Symbolicznego Zakończenia Wokółziemskiego Rejsu Wladysława Wagnera, podczas którego dopracował „Kalendarium Rejsu Władysława Wagnera” w zakresie locji.

Hanna Domurat 
w czasie Rejsu „Podlug Słońca i Gwiazd”, była drużynową 59 Bialostockiej Wodnej Drużyny Wędrowniczej ZHP „Czemu By Nie” im. Wladysława Wagnera. Nadal aktywna w popularyzowaniu postaci W. Wagnera.
Jerzy Tarasiewicz 
spotkał Wladysława Wagnera na Puerto Rico kończąc swój sławny rejs”Chatki Puchatków”, autor trzech książek żeglarskich, aktualnie (2015) przygotowuje polską wersję książki Waładysława Wagnera „By the Sun and Stars”.

Mirosław „Koval” Kowalewski 
- Warszawa, autor scenariusza i reżyser trwajacych przez trzy zlotowe wieczory (WSR 2015) ”Wagneralii”, które wypełnione były śpiewami znakomitych polskich szantymenów oraz granim karaibskich kapel, tańcami, oraz wydarzeniami, jakie na Wyspach Dziewiczych nigdy przedtem się nie zdarzyły, np symboliczne przekazanie nam klucza do Wysp, oraz - pierwszy w dziejach Karaibów - Polonez tańczony przez conajmniej dwieście żeglarskich par na karaibskiej plaży z Mabel Wagner w pierwszej parze.

Arek Wlizło 
PCYC „Zawisza Czarny” z Hamilton, dyrektor muzyczny Zlotu WSR 2015. Niestrudzony popularyzator W.Wagnera podczas koncertów muzyki i pieśni żeglarskich.

Waldemar Mieczkowski 
kapitan „Zawiszy Czarnego” i „Zjawy IV”, uczestnik Zlotu WSR 2015, autor i wykonawca piosenek żeglarskich, popularyzator Władysława Wagnera w środowiskach harcerskich żeglarzy w Polsce.

Zdjecie: 7 luty 2015, Trellis Bay, Uroczyste Otwarcie Zlotu WSR 2015. Od lewej: kpt. Waldemar Mieczkowski, Adam Korzeniewski, Zbigniew Turkiewicz i Marzena Oberski

Krzysztof Kamiński 
Na zdjeciu obok kpt. Kaminskiego – Olimpia Debska
Chicago, Komandor PYANA, Kapitan jachtu „Husaria”, flagowego jachtu Zlotu Wagner Sailing Rally 2012, który na Zlot przebył ponad 7 tys. Mm z San Francisco na BVI; na jego pokładzie dotarła na Zlot i została zainstalowana na Bellamy Cay (Trellis Bay) tablica poświęcona Wladysławowi Wagnerowi. Krzysztof Kamiński był współorganizatorem obu Zlotów z cyklu WSR. 

Marzena Oberski 
Na zdjeciu: 8 luty 2015, Bellamy Cay.Marzena w srodku, od lewej stronie Andrzej Gruszka (NY), Jacek Sołtys (Baltimore), zas po prawej Zbyszek Turkiewicz i Krzysiek Sierant (NY) 
Komandor Polish Yacht Club Chicago, współorganizator „Wagneralii” na Zlocie WSR 2015. Klub Marzeny był najlepiej przygotowanym klubem żeglarskim do Zlotu.

Józef Aleksandrowicz 
Toronto, Past-Komandor PCYC „Biały Żagiel”, współorganizator obu Zlotów WSR, 2012 i 2015, spiker uroczystości otwarcia Zlotów;

Leszek Bieńczyk 
Toronto, Harcerz, Instruktor Żeglarstawa Szczepu Harcerskiego „Bałtyk” ZHP pgk Kanada, świetnie spisał się jako współorganizator „Wagneralii”, poprowadził konkurs „Królowej Wagneralii”. Z jego inicjatywy 3. Druzyna Wędrowników Szczepu „Bałtyk” obrała swoim patronem Władysława Wagnera.

Jan Zamorski 
Toronto, współautor książki „Zarys Historii Polonijnego Żeglarstwa” wydanej z okazji Zlotu WSR 2015, uczestnik obu Zlotów, autor wielu fotografii i fotoreportaży zlotowych (WSR 2012 i WSR 2015).

Na zdjeciu poniżej: scena przywitania przybyłej na Zlot WSR 2015 Mabel Wagner na lotnisku Beef Island w dniu 6 lutego 2015. Andtoni Kantor pierwszy z prawej.
Antoni Kantor 
Toronto, Past-Komandor PCYC „Biały Zagiel”, współorganizator obu Zlotów WSR, 2012 i 2015.

Janusz Kędzierski 
Nowy York, Past Komandor Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Yorku, fundator pamiatkowej tablicy zainstalowanej na Bellamy Cay, kapitan flagowego jachtu WSR 2015 Fazisi, popularyzator W.Wagnera... na Kubie.
Powyższe zdjęcie wykonano na uroczystości wręczenia odznaczeń Polskiego Związku Żeglarskiego oraz pamiatkowych dyplomów Polish Yachting Association of North America - w trzecim dniu Zlotu WSR 2015.

Andrzej Kowalczyk 
Francja, polonijny żeglarz mieszkajacy na stałe we Francji, dziennikarz, popularyzator W.Wagner w audycjach radiowych, wyrusza w wokółziemski rejs z umieszczonym na burcie jachtu logo Towarzystwa im. Wladysława Wagnera.

Do Załogi Wagnera dołączyła grupa z Polskiego Klubu Zeglarskiego w N. Y., którą żartobliwie nazwaliśmy „Muzealnikami”, a która podjęła się przygotowania ekspozycji wagnerowskiej na Zlot WSR 2015 o charakterze informacyjno-historycznym z modelami trzech Zjaw Władysława Wagnera. Ekspozycja stanowi poczatek dla przyszłego Muzeum Władysława Wagnera na Trellis Bay. Skład Grupy:
Wojciech Orent, Andrzej Gruszka, Krzysztof Sierant, Krzysztof Miekina
Beata Słuszkiewicz, Marcel Hovra i Jolanta Szczepkowska

Krzysztof Sierant, Komandor Polskiego Klubu Zeglarskiego w N. Y. był również organizatorem konkursu fotograficznego WSR 2015. 
Do Załogi Wagnera zaliczamy również Załozycieli Towarzystwa im.Władysława Wagnera:

Zbigniew Turkiewicz
współorganizator pierwszego i Komandor drugiego Zlotu WSR, popularyzator pamiątek i wspomnień o Władysławie Wagnerze autor wielu publikacji i inicjatyw poswięconych W. Wagnerowi.

Adam Korzeniowski 
Past-Komandor Polsko-Kanadyjskiego Klubu Zeglarskiego „Biały Żagiel” Toronto, współorganizator i Generalny Menadżer Zlotu Wagner Sailing Rally 2015. Jemu zawdzieczamy sprawność organizacyjną Zlotu, w którym uczestniczyło okolo siedmiuset, pełnych temperamentu, polskich żeglarzy i spora grupa, gospodarzy.

Daisy Kourkoulakos 
Toronto, niezastąpiona tłumaczka i korektorka korespondencji oraz artykółów związanych ze Zlotem WSR 2015 oraz z działalnością Towarzystwa im.Władysława Wagnera. 

Andrzej Muszyński 
V-Komandor Polsko-Kanadyjskiego Klubu Żeglarskiego „Zawisza Czarny”, Hamilton, współorganizator Zlotu Wagner Sailing Rally 2015, niestrudzenie gromadzacy sponsorów wspomagajacych Zlot oraz zlotowe wydawnictwa. Jego niewątpliwą zasługą był bezdeficytowy wynik finansowy Zlotu. Aktualnie szef finansowy Towarzystwa.

Sławek Królikiewicz 
współorganizator i główny sponsor Zlotu Wagner Sailing Rally 2015, odpowiedzialny za kontynuacje idei Zlotow WSR. Aktualnie koordynator przygotowań do trzeciego Zlotu WSR 2018 na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Rajmund Maternowski 
Toronto. Entuzjazm Rajmunda dla Sprawy Wagnera wyrażasię w projektach i produkcji zlotowych koszulek, czapeczek i statuetek, a obecnie - również jego dziełem jest cała gama znaczków Towarzystwa im. Wladysława Wagnera na koszula, czapeczkach, marnarkach itp. 

Piotr Banasik 
Toronto. Komandor PCYC „Biały Żagiel”, klubu, ktory dwukrotnie przyjął obowiązki organizatora Zlotu WSR, w latach 2012 i 2015. Dwukrotnie też „Bialy Zagiel” skierował na Zloty ponad dwustu żeglarzy. 

Bogdan Paszkiewicz 
Toronto, autor działu żeglarskiego w tygodniku „Merkuriusz”; prowadził intensywną popularyzację WSR 2015 pzez cały okres przygotowań.

Aleksander Rybczyński 
Toronto, Autor portalu internetowego PolskaCanada, popularyzator Wladysława wagnera oraz polonijnego żeglarstwa. 
Na zdjeciu,od lewej: Aleksander Rybczyński, Adam Korzeniewski, Miss Sahodra (BVI) i Ephraim Penn (BVI,) podczas spotkania z delegacją rzadową BVI.


Wśród nas, Załogantów Wagnera, nie może zabraknąć naszych przyjaciół z BVI współorganizatorów Zlotu WSR 2015
Sofia Fay 
Broadsward BVI, główna koordynatorka przygotowań do WSR 2015 na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych;

Ephraim E. Penn 
Trellis bay, odpowiedzialny za kontakty pomiedzy organizatorami WSR 2015 a Rzadem BVI; inicjator spotkania Towarzystwa z Premierem oraz przedstawicielami Rzadu BVI w Toronto w dniach 9 i 10 lipca 2015 roku;
Toronto, 10 lipca 2015, Royal Hotel. Zdjecie powyżej wykonano podczas spotkania roboczego Towarzystwa im. Wladysława wagnera z delegacja rządową BVI.

Obey Penn 
BVI, najstarszy członek Załogi, współpracownik Wladysława Wagnera w czasach zabudowy Trellis Bay, uczestnik obu Zlotów WSR 2012 i 2015, ojciec Ephraima, w czapeczce Zlotowej WSR 2015.

Brian Duff i Shakti Segura 
BVI, Trellis Bay, właściciele The Island Last Resort, odpowiedzialni za przygotowanie do Zlotu wysepki Ballamy Cay, organizatorzy mini-muzum Wagnera, popularyzatorzy Władysława Wagnera wśród przybywających na Trellis Bay żeglarzy; 

Geoffrey Brooks 
BVI Tortola, kustosz Muzeum BVI z ekspozycją poswięcona Wladysławowi Wagnerowi;

Lynette Harrigan 
Turist Board of BVI Tortola, współkoordynator przygotowań do WSR 2015.

Dr Orlando Smith 
Premier Brytyjskich Wysp Dziewiczych, zawdzieczamy mu ogromna pomoc rzadu BVI w przygotowaniu Zlotu WSR 2015 oraz włączenia się w przygotowania WSR 2018;

Jeremy Wright (1961-2014) 
BVI, nasz nieoceniony Przyjaciel z Trellis Bay. Jego m.in. zasługą był sukces Zlotu WSR 2012, wiele kontaktów i rad w przygotowaniu kolejnego Zlotu WSR 2015. Odszedł na kilka miesięcy przed Zlotem... Bardzo Go nam brakowało.

Załogę Wagnera stanowią ludzie o pewnej, sprawdzonej dzielności, łączy ich to wszystko, co reprezentował Władysław Wagner: 
przywiązanie do własnych marzeń i upór przy ich realizacji. 
Lista członków Załogi Wagnera jest ciągle otwarta. Może się zdarzyć, że wielu spośród naszych Przyjaciół pominęliśmy. Prosimy o wybaczenie i zwrócenie nam uwagi.